Israël en de 144.000

Het streven naar wereldheerschappij heeft vanaf het begin van de geschiedenis bestaan. In onze tijd wordt dit streven vertegenwoordigd door het zionisme. Het zionisme heeft niets met het originele jodendom te maken. Het is bedacht door mensen die zichzelf ‘Joden’ noemen, maar het niet zijn (Openbaring 2:9) en die uit zijn op de wereldheerschappij. Adam Weishaupt heeft hiervoor een even geniaal als sinister plan ontwikkeld, dat verder is uitgewerkt in de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’. De inhoud van dit geschrift uit het begin van de twintigste eeuw zie je volop werkelijkheid worden in de steeds dystopischere wereld waarin wij leven. Iedereen die van plan is te gaan stemmen zou voordat hij de gang naar de stembus maakt, zichzelf moeten verplichten eerst eens kennis te nemen van de inhoud van dit onthullende boekje. 

 

Onderdeel van het plan is onder meer via drie wereldoorlogen een staat met een wereldregering te vestigen in het Midden-Oosten. De bankiersfamilie Rothschild neemt hierin het voortouw. De staat Israël is intussen een feit. Vanuit Israël worden de wereldse machten aangestuurd. Niet Amerika bepaalt wat Israël moet doen, maar Israël bepaalt wat Amerika moet doen, gaf de Israëlische despoot Netanyahu aan. Israël heeft talloze resoluties van de Verenigde Naties aan zijn broek hangen, maar dit zijn steeds papieren tijgers gebleken. Wanneer zijn er ooit sancties uitgevoerd op Israël? Israël kan doen wat hij wil en de machten en overheden in de wereld knielen gedwee voor hem neer. Hamas is opgericht door Israël zelf, als een Trojaans paard. 

 

Het Israël-dogma

 

In de tijd dat hij in het Witte Huis woonde, verplaatste Donald Trump de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, want dat is het beoogde wereldmachtscentrum. Trump is inmiddels gekroond tot koning van Israël. Zo’n koning wordt ook als doel beschreven in de Protocollen van Zion. Wellicht zal deze functie verbonden worden aan het fenomeen van de ‘antichrist’, een bijbelse term die door de wereldmaffia gekaapt is om zijn plannen door te voeren. Is Trump zelf de eerste wereldleider, zijn zoon of zijn schoonzoon? De Q-beweging, die Trump op het rode schild heeft gehesen, is meer misleid dan degenen die niet in Trump geloven. Trump, die de Deep State zogenaamd wil opruimen, is zelf een machtige vertegenwoordiger van diezelfde Deep State.

 

In de wetenschap dat de Bijbel richtinggevend is voor twee miljard wereldburgers, hebben de Rothschilds ervoor gezorgd dat er een speciale Bijbel, de ‘Scofield-Bijbel’, op de markt kwam, waarin de ‘wedergeboren’ theoloog Scofield de Israël-theologie geïntroduceerd heeft. Hoewel in het Nieuwe Testament alleen over een geestelijk Israël wordt gesproken als een hemels koninkrijk van het hart, lieten en laten orthodoxe christenen van over de hele wereld zich misleiden door te geloven dat het volk Israël nog steeds het uitverkoren volk van God is. Heel vreemd, niet alleen omdat 95% van de Israëlieten niet eens Joods is, maar vooral omdat Jezus en wat hij predikte het totale tegenovergestelde leerde, namelijk dat iedereen die zich laat leiden door de liefde, ‘Israël’ is. 

 

Uitgebreide theologische disputen vinden al vele decennia plaats over de kwestie wat de verhouding is tussen kerk en Israël, terwijl het Jezus juist om het innerlijke koninkrijk ging, dat helemaal niets te maken heeft met religie of politiek. Kerkelijke christenen zijn massaal gaan geloven dat de stichting van de staat Israël het werk van God is en het begin van de eindtijd, waarin Jezus Christus op aarde zal terugkeren. Het is een van de grote leugens die de goedgelovigen hebben omarmd. De wereldmaffia heeft zich zo heel handig verzekerd van de steun voor de staat Israël van twee miljard mensen, een niet onaanzienlijk deel van de wereldbevolking. Al het gruwelijke kwaad dat de staat Israël al decennialang doet, wordt door de vingers gezien vanwege het Israël-dogma. De Joodse én de Palestijnse bevolking zijn hiervan het directe slachtoffer. De rest van de wereld indirect.

 

Een geestelijk Israël

 

De wereldmaffia vervult geen bijbelse profetieën of voorspellingen. Ze maakt alleen maar handig gebruik van de goedgelovigheid van christenen door geestelijk bedoelde teksten uit de Bijbel te misbruiken voor haar snode plannen. De kerk houdt dit satanische kwaad in stand door de staat Israël met hand en tand te blijven steunen. Het zal een omwenteling zijn van ongekende proporties als christenen eindelijk gaan beseffen dat ‘Israël’ in het Nieuwe Testament bedoeld is als een geestelijk ‘Israël’. De staat Israël is niet het uitverkoren land van God, want Gods rijk is een geestelijk, een spiritueel rijk, waar voor macht en geweld geen enkele plaats is. In de Apocalyps van Johannes beschrijft hij in hoofdstuk 14 een menigte van 144.000 uitverkorenen, die de naam van God ‘op hun voorhoofd’ hebben. Zij zijn zuiver en puur, gezuiverd en verlicht, enkel uit op het goede. 

 

In Openbaring 7 worden deze 144.000 opgevoerd als verzegelden uit de twaalf stammen van Israël. De twaalf stammen van Israël staan archetypisch voor de twaalf sterrenbeelden, die ons mensen beïnvloeden in onze chakra’s. En hoofdstuk 7 is een verdere uitwerking van Openbaring 6, waarin de zeven hoofdchakra’s die bij onze wervelkolom liggen worden geopend. Ze worden daar verbeeld als zegels op een verzegelde boekrol. De boekrol is de wervelkolom, de levensboom die in de mens groeit. Door de opening van de zegels wordt de levensenergie in onze chakra’s opgewekt. Deze chakra’s moeten gereinigd, verlicht en in balans gebracht worden om zo een gerealiseerd mens te kunnen scheppen.

 

De manifestatie, de transformatie en de realisatie van de levensenergie in onze chakra’s is de weg van inwijding die door een uitverkoren mens wordt gegaan. De eerste volgelingen van Jezus Christus werden ‘mensen van de weg’ genoemd. Het is geen gemakkelijke weg, maar een smalle weg met als ingang een nauwe poort. Jezus spreekt daarover in de Bergrede. Hij doelt daarmee op de bewustwording van de energetische tunnel in onze wervelkolom, die in de yoga de sushumna wordt genoemd, waar onze levenskracht, de slangenkracht of kundalini-energie, doorheen stroomt. Jezus voegt eraan toe dat velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Het is ieders roeping om zijn of haar chakra’s in balans te brengen door het smalle pad te nemen, maar dit is niet zomaar voor iedereen weggelegd. 

 

Het duizendjarige rijk

 

Elk mens heeft zeven hoofdchakra’s of energetische centra bij de wervelkolom, maar in totaal kent ons lichaam wel 144 chakra’s. 144 is een heel bijzonder getal. Het is het twaalfde getal in de Reeks van Fibonacci, de getallenrij die weer fundament is van de Gulden Snede. 144.000 is een energetisch getal van volheid. In de mystiek staat het getal 1.000 voor een onbepaald aantal. Onze chakra’s zijn verbonden door nadi’s, energetische buizen in ons lichaam. Volgens de Upanishaden heeft een mens 72.000 nadi’s in de hersenen met een ontelbare hoeveelheid vertakkingen, waardoor de twaalf zodiakale tekens werken. Wanneer twee mensen zich met elkaar verenigen, verbinden zich dus 144.000 nadi’s met elkaar. Verder hebben we als mens in elke voet 72.000 zenuwen: in beide voeten dus opnieuw 144.000. 

 

Er valt veel te vertellen over het getal 144. Een voorbeeld is het opmerkelijke verband tussen dit getal en ons hartritme. Elk teken van de dierenriem heeft 2.160 jaar nodig voor zijn doorgang. 144 x 2.160 = 311.040. De lengte van de hindoeïstische Grote Eeuw is 311.040 miljard jaar. 311.040 is het gemiddelde aantal hartslagen in 72 uur. Per uur klopt mijn hart ongeveer 4.320 keer. Per zes uur is dat 25.920 keer en dat is precies hetzelfde aantal als dat er jaren gaan in een complete doorloop van alle twaalf zodiakale tekens. 

 

De zeven hoofdchakra’s worden in yantra’s uitgebeeld als lotussen, met elk een speciaal aantal bloemblaadjes. De lotusbladeren van de eerste vijf chakra’s bij elkaar opgeteld leveren een totaal op van 48 (4 + 6 + 10 + 12 + 16). Het zesde chakra heeft 96 lotusbladeren (de 2 in het yantra afgebeelde zilveren bladeren vermenigvuldigd met de 48 van de eerste vijf). De 48 lotusbladeren van de eerste vijf chakra’s opgeteld met de 96 van het zesde maakt 144. Deze vermenigvuldigd met de 1000 lotusbladeren van het zevende chakra is 144.000. De getallen in de Apocalyps sluiten aan bij de oude vedische wijsheid. De 1000 lotusbladeren correleren met het ‘duizendjarige rijk’ in Openbaring 20. 

 

De twaalf stammen van Israël

 

Honderdvierenveertigduizend is een spiritueel getal en daarmee niet zozeer een kwantitatief als wel een kwalitatief getal: een kosmisch en karmisch geordende, veelzijdige totaliteit midden in de onoverzichtelijke, chaotische mensheid. Het is het getal van goddelijke volheid: 1.000 x 144. 144 is het getal dat ook ‘engelenmaat’ is (Openbaring 21:17), het getal dat de gerealiseerde, de volmaakte mens weergeeft. Deze nieuwe mens vormt de tiende engelencategorie, na serafijnen, cherubijnen, tronen, machten, krachten, Elohim, oerkrachten, aartsengelen en beschermengelen. Engelmensen zijn transparante mensen die in hun fysieke bestaan volledig door hun geestelijke liefdeskern worden beheerst.

 

In het Hebreeuwse alfabet komt 100 overeen met de letter ‘kof,’ de 4 met de ‘dalet’ en de 40 met de ‘mem’. Als je de getallen samenvoegt, ontstaat er het woord ‘kadem’, wat zoiets betekent als ‘vooraf komen’. De 144.000 ingewijden zijn zij die ‘vooruit’ gaan, de eerstelingen van de nieuwe wereld. Zij banen de weg voor zichzelf en voor anderen. De twaalf stammen van Israël worden in Openbaring 7 genoemd als afspiegeling van de wereldbevolking en van de sterrenstelsels. Er zijn twaalfduizend eerstelingen of ingewijden per stam. De twaalf stammen representeren net zoals de twaalf apostelen in het Nieuwe Testament de twaalf beelden van de dierenriem. En daarmee ook de twaalf kanten die elk ingewijd mens in zichzelf heeft. Elk van de twaalf tekens is weer onderverdeeld in twaalf kleinere tekens. 

 

De stamvaders van de stammen van Israël zijn de twaalf zonen van aartsvader Jakob. Gad is Ram, Issachar is Stier, Simeon en Levi zijn Tweelingen, Benjamin is Kreeft, Juda is Leeuw, dochter Dina is Maagd, Aser is Weegschaal, Dan is Schorpioen, Jozef is Boogschutter, Naftali is Steenbok, Ruben is Waterman en Zebulon is Vissen (vgl. Genesis 49). Wat hier opvalt is dat Simeon en Levi apart worden vermeld en de stam Manasse, zoon van Jozef, genoemd wordt in plaats van de stam Dan. Daarachter zit misschien de Joodse overlevering dat uit de stam Dan de anti-messias of antichrist zou worden geboren. Als vader Jakob op zijn sterfbed zijn kinderen zegent, benoemt hij Dan als een bijtende slang (Genesis 49:17). Van de vier dieren voor Gods troon (Openbaring 4:6) is de schorpioen ook vervangen door de adelaar. Aquila is de paranatellon van Scorpio. Een paranatellon is een sterrenbeeld dat op hetzelfde moment boven de horizon verschijnt als een andere. 

 

De grote verdrukking

 

De 144.000 zijn niet de staat Israël, de georganiseerde kerk of een groep Jehovah’s Getuigen. Zij zijn op het eerste niveau alle gezuiverde energieën die een spiritueel volgroeid mens in zich heeft. Op het tweede niveau zijn ze de menigte van uitverkoren ingewijden op aarde. Als ingewijde weet je dat geen storm je kan vellen, fysiek niet, psychisch niet, spiritueel niet. Je houdt je staande in het middelpunt van de zodiak en van de vier windrichtingen. Je leven is een altijd veranderende kringloop: het karmische levensrad draait en cirkelt om je heen, het dondert en bliksemt aan één stuk door. De storm kan erg heftig zijn. Maar je bevindt je als ingewijde in het oog van de orkaan, met je pure bewustzijn, in volkomen rust en balans, mannelijk en vrouwelijk, creatief en ontvankelijk. 

 

Hoe meer je je uit je centrum laat waaien, je laat wegblazen door de windgoden, hoe dramatischer en tragischer je leven wordt. Je klampt je krampachtig vast aan de rand van het rad van leven en dood. Het duizelt je, je wordt alle kanten opgeslingerd. Maar in het centrum weet je dat aan alles een einde komt en altijd een nieuw begin. Daar in het middelpunt kan jou niets gebeuren. Daar ben je onverstoorbaar onveranderlijk. Daar is je angst getransformeerd in de manifestatie van liefde en vertrouwen. Daar ben je vrij. Daar ben je liefde. Daar ben je ‘Israël’, in geestelijke zin, ‘zoon van God’. De derde tempel wordt niet in Jeruzalem gebouwd, maar in je hart.

 

Een van de sterrenbeelden (de ‘oudsten’) zegt in Openbaring 7:13: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Waarop Johannes antwoordt: ‘U weet het zelf, meester.’ Het zijn degenen die de kruisweg van ‘de grote verdrukking’ hebben doorstaan. In een afgeronde volheid van ‘tien dagen’, zoals de messias zegt in zijn brief aan Smyrna (Openbaring 2:10). De serie van reïncarnaties is de grote beproeving of verdrukking, waarin wij mensen gevangen en gebonden zijn. Reïncarnatie en karma is de grote ellende die je als mens eeuwen en eeuwen bindt aan het rad van geboorte en dood. Zoals de mythische koning Sisyphus die voor eeuwig het rotsblok tegen de steile helling van een berg omhoog moet duwen. 

 

Bevrijd van de materie

 

In de natuurlijke verschijning van je eigen stoffelijke lichaam zijn de in het wit geklede figuren de bevrijde elementen die niet langer gebonden zijn aan de materie van je lijf. Je goddelijke wezen kruisigt zichzelf door bij je geboorte een menselijke vorm aan te nemen. Deze vorm bestaat uit materiële stof. Je keert net zo lang terug tot deze stof als nodig is. Uit het stof van de aarde krijg je een fysiek uiterlijk, dat bezield wordt en leeft door de adem van God die erdoorheen gaat. Als gevolg van je eindeloze zweten en zwoegen door de tijdperken heen verfijnt je lichaam zich steeds meer en wordt het vol van hogere energieën. Alle materiële elementen van je lichaam worden omgezet in geestelijke, totdat je van de stoffelijkheid van je lichaam verlost bent en je volledig één wordt met God. 

Aan het einde van de smalle weg ben je verlicht. In de vervulling van je zevende chakra is de kop van de slang in je vermorzeld en ben je vol van Christus, die de wereld van de materie heeft overwonnen door haar te vergeestelijken. Het gaat niet om de natie Israël of welke aardse macht dan ook. Het gaat om jouw binnenkant. Niets meer en niets minder. Waar je een wereld van vrede, waarheid en liefde aantreft zonder wetten en wapens, zonder banken en belastingen, zonder kerken en tempels. Je bent sterker dan wie de hele wereld wint. Je bent gerealiseerd als een stralende en magische ‘mensenzoon’ (Openbaring 1), meester van het universum. Je bent bevrijd uit het eindeloze rad van dood en geboorte. Je keert niet meer terug tot stof. Want je hebt eindelijk je ware wezen gevonden. In de Ander en in je Zelf.

 

©Anthonie Roose 

 

https://t.me/herinnerjezelf 

  

4 gedachten over “Israël en de 144.000”

  1. Indrukwekkende beschrijving van de huidige situatie in de wereld, maar de diepere laag die je beschrijft inspireert en geeft richting. Zoals zo vaak gezegd: de weg naar binnen is de enige weg. Dank, Anthonie 🦉❤️🙏

  2. Dank je wel Anthonie voor je mooie uitleg. Deze is zo anders dan ik altijd gehoord heb.
    Ik vind het altijd heel fijn om jouw verhalen met uitleg te lezen. Daar ben ik dankbaar voor 🙏❤️

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *